ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
คำสั่งที่ 90/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB
คำสั่งที่ 87/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
คำสั่งที่ 86/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชุมนุมและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.32 MB
คำสั่งที่ 97/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาครบรอบ 65 ปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 252.45 KB
คำสั่งที่ 100/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดทำหลักสูตรโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.(SMT) ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.35 KB
คำสั่งที่ 92/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ ( CAS : Creativity Action Service) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.42 MB
คำสั่งที่ 104/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.69 MB
คำสั่งที่ 103/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และแนะแนวการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.35 MB
คำสั่งที่ 107/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ปีการศึกษา2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.04 MB
คำสั่งที่ 112/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.87 MB
คำสั่งที่ 116/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.25 MB
คำสั่งที่ 118/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา (PLC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.75 MB
คำสั่งที่ 119/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหาร นิเทศ ติดตาม งานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา (PLC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 412.76 KB
คำสั่งที่ 200/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา (PLC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 517.29 KB